Poziv za prijavu kandidata za stručno usavršavanje i polaganje ispita za voditelja i kontrolora na stanicama tehničkih pregleda

Na temelju članka 2., 3., 4., 5. i 6. Pravilnika o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti uposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila (Sl. novine FBiH, broj 51/06), u skladu sa članom 19. i 20. Pravilnika o uvjetima rada, organizacijskim i drugim uvjetima za rad stanica za tehnički pregled vozila (Sl. novine FBiH, broj 51/06), Ugovora o prijenosu javnih ovlasti za obavljanje dijela poslova iz nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, koji se odnosi na rad stanica tehničkog pregleda vozila i stručne institucije „Centar motor“ d.o.o. Široki Brijeg, br. 01/6-27-177/17 od 01.02.2017. godine, Aneksa Ugovora br. 01/6-27-177-1/15 od 01.02.2017. godine

CENTAR MOTOR d.o.o. Široki Brijeg

Objavljuje

P O Z I V

za prijavu kandidata za stručno usavršavanje i polaganje ispita za voditelja i kontrolora na stanicama tehničkih pregleda

 1. Kandidati koji se javljaju za stručno osposobljavanje i polaganje ispita za voditelja stanice tehničkog pregleda, odnosno za kontrolora tehničke ispravnosti vozila, a koji ispunjavaju dole navedene uvjete, dužni su uz prijavu, koja sadrži točnu adresu i kontakt broj telefona priložiti sljedeće:

a) za voditelja stanice tehničkog pregleda

 • izvadak iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija ili original;
 • IDDEEA (ex. CIPS) prijava o prebivalištu – kopija, ne treba ovjeravati;
 • dokaz o ispunjenju uvjeta u pogledu stručne spreme – ovjerena kopija diplome:
 • dipl. ing. prometa (ekvivalent min 240 ECTS bodova),
 • dipl. ing. strojarstva (ekvivalent min 240 ECTS bodova),
 • dokaz o uplati 800,00 KM (odnosno 400,00 KM za kandidate koji imaju položen ispit za kontrolora tehničke ispravnosti vozila) na račun stručne institucije „Centar motor“ d.o.o. Široki Brijeg, broj: 3382202201211165, kod UniCredit bank d.d., s naznakom „Stručno usavršavanje STP“

b) za kontrolora tehničke ispravnosti

 • izvadak iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija ili original;
 • IDDEEA (ex. CIPS) prijava o prebivalištu – kopija, ne treba ovjeravati;
 • dokaz o ispunjenju uvjeta u pogledu stručne spreme – ovjerena kopija diplome:
  ing. prometa (ekvivalent min. 180 ECTS bodova,
  ing. strojarstva (ekvivalent min. 180 ECTS bodova),
  prometni tehničar,
  strojarski tehničar,
  VKV automehaničar,
  KV autoelektričar,
  i druge osobe koje u pogledu stručne spreme ispunjavaju uvjete da imaju najmanje treći stupanj stručne spreme iz oblasti mehanike i tehnologije cestovnih vozila;
 • dokaz o uplati 800,00 KM na račun stručne institucije „Centar motor“ d.o.o. Široki Brijeg, broj: 3382202201211165, kod UniCredit bank d.d., s naznakom „Stručno usavršavanje STP“
 • Ukoliko neki od kandidata želi istovremeno polagati ispit za kontrolora i voditelja na stanici tehničkog pregleda, potrebno je dostaviti dokaz o uplati 1.200,00 KM.
 • Termin održavanja instruktivne nastave je 01.12.- 03.12.2022.godine.

Prijavu je potrebno podnijeti najkasnije do 28.11.2022.godine na adresu:
„Centar motor“ d.o.o. Široki Brijeg
Trnska cesta 197a, 88220 Široki Brijeg
s naznakom „za stručno usavršavanje i polaganje ispita za voditelja i kontrolora na stanicama tehničkih pregleda vozila“

Dodatne informacije se mogu dobiti na tel: +387 39 702 950, 702 951, 702 952, 702 955; e-mail: stp@centar-motor.com ili web: www.centar-motor.com

Nepotpune prijave kandidata neće se uzeti na razmatranje